Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Tiêu chí kinh doanh

Khách hàng tiêu biểu
 
Chứng chỉ

ISO 9001:2008

Download  

BKI ATEX

Download  

RoHS Information

Download  

BUREAU VERITAS

Download  

IECEx QAR

Download  

 
 
Chứng chỉ theo sản phẩm
 
  NIVOFLOAT​
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NIVOCONT K
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  EasyTREK for solids
 
ATEX - EasyTREK SCD-300 - 1,24 Mb.
 
ФАТРиМ - EasyTREK SC, SCD, SP - 0,33 Mb.
 
ФСЭТАН - EasyTREK SCD - 0,65 Mb.
 
ГОСТ_Р - EasyTREK SCD-300 - 0,34 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  EasyTREK for liquids
 
ATEX - EchoTREK S-300 EasyTREK SP-300 - 4,50 Mb.
 
ФАТРиМ - EasyTREK SC, SCD, SP - 0,33 Mb.
 
ФСЭТАН - EasyTREK SP - 0,65 Mb.
 
ГОСТ_Р - EasyTREK SCD-300 - 0,34 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
INMETRO - EchoTREK SE/SG-300 EasyTREK SP-300 - 0,37 Mb.
 
  EchoTREK for liquids
 
ATEX - EchoTREK S-300 EasyTREK SP-300 - 4,50 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
INMETRO - EchoTREK SE/SG-300 EasyTREK SP-300 - 0,37 Mb.
 
  EchoTREK for solids
 
ATEX - EchoTREK STD/SBD-300 - 0,61 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  HART modem
 
ATEX - UNICOMM SAK-305 - 2,76 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  ISOMAG
 
OMH - ISOMAG - 0,22 Mb.
 
OIML - ISOMAG - 2,94 Mb.
 
  MICROSONAR
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  MICROTREK
 
ATEX - MicroTREK H-200 - 3,38 Mb.
ATEX - MicroTREK H-400 - 2,80 Mb.
 
ФАТРиМ - MicroTREK H - 0,33 Mb.
 
IEC - MicroTREK H-400 - 1,25 Mb.
IEC - MicroTREK H-400 - 0,61 Mb.
 
ФСЭТАН - MicroTREK H-200/400 - 0,65 Mb.
 
ГОСТ_Р - MicroTREK H-200/400 - 0,33 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,09 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,11 Mb.
 
INMETRO - MicroTrek H-400 - 0,37 Mb.
 
  MULTICONT
 
ATEX - MultiCONT P-200 - 4,39 Mb.
ATEX - MultiCONT PRW-100 - 2,88 Mb.
 
ФАТРиМ - MultiCONT PE, PR - 0,33 Mb.
 
IEC - MultiCONT P-200 - 1,58 Mb.
 
ФСЭТАН - MultiCONT P-100 - 0,65 Mb.
 
ГОСТ_Р - MultiCONT PRW-100 - 0,33 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,09 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
INMETRO - MultiCONT P-200 - 0,37 Mb.
 
  NICOUNT
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NIMET
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NIPOWER
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NIPRESS
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NIRED
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NITIME
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NIVOCAP
 
ATEX - NIVOCAP C - 3,93 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  NIVOCONT R
 
ATEX - NIVOCONT R - 0,39 Mb.
ATEX - NIVOCONT R - 4,56 Mb.
 
IEC - NIVOCONT R - 3,96 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,08 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  NIVOMAG
 
ATEX - NIVOMAG - 2,15 Mb.
ATEX - NIVOMAG - 1,38 Mb.
 
GL - NIVOMAG - 1,93 Mb.
 
DNV - NIVOMAG - 3,43 Mb.
DNV - NIVOMAG - 0,22 Mb.
 
IEC - NIVOMAG - 1,13 Mb.
 
ФСЭТАН - NIVOMAG - 0,65 Mb.
 
ГОСТ_Р - NIVOMAG - 0,33 Mb.
 
SIL - NIVOMAG - 1,20 Mb.
 
BV - NIVOMAG - 5,73 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,10 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
INMETRO - NIVOMAG - 0,38 Mb.
 
  NIVOPOINT
 
ATEX - NIVOPOINT MR - 1,30 Mb.
ATEX - NIVOPOINT MR - 1,01 Mb.
 
BV - NIVOPOINT MZ - 5,71 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,08 Mb.
 
  NIVOPRESS D
 
ATEX - NIVOPRESS D - 0,92 Mb.
 
ФАТРиМ - NIVOPRESS D - 0,32 Mb.
 
ФСЭТАН - NIVOPRESS D - 0,65 Mb.
 
ГОСТ_Р - NIVOPRESS D - 0,33 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  NIVOPRESS N
 
ATEX - NIVOPRESS NP/NZ-300 - 1,31 Mb.
ATEX - NIVOPRESS NP/NZ-500 - 0,95 Mb.
 
ÁNTSZ - NIVOPRESS N - 0,44 Mb.
 
ФАТРиМ - NIVOPRESS N - 0,32 Mb.
 
ФСЭТАН - NIVOPRESS N - 0,65 Mb.
 
ГОСТ_Р - NIVOPRESS N - 0,33 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  NIVOROTA
 
ATEX - NIVOROTA E-400/500 - 1,72 Mb.
ATEX - NIVOROTA E-600 - 1,23 Mb.
ATEX - NIVOROTA E-700 - 4,25 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  NIVOSONAR
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NIVOSWITCH for liquids
 
ATEX - NIVOSWITCH RC-400 - 5,38 Mb.
ATEX - NIVOSWITCH RC-400 - 2,25 Mb.
ATEX - NIVOSWITCH RC-400 - 5,55 Mb.
 
GL - NIVOSWITCH RF-400 - 2,09 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  NIVOTRACK
 
ATEX - NIVOTRACK M-300 - 5,97 Mb.
ATEX - NIVOTRACK M-300/400 - 5,82 Mb.
ATEX - NIVOTRACK M-500 - 4,43 Mb.
ATEX - NIVOTRACK M-500 - 3,21 Mb.
ATEX - NIVOTRACK M-500 - 4,39 Mb.
 
OMH - NIVOTRACK M-300/400 - 0,42 Mb.
 
IEC - NIVOTRACK M-500 - 2,40 Mb.
 
ГОСТ_Р - NIVOTRACK M-500 - 2,55 Mb.
 
OIML - NIVOTRACK M-500 - 4,08 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,09 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
BRML - NIVOTRACK M-500 - 0,57 Mb.
 
  PiloTREK FMCW
 
ATEX - Pilotrek FMCW radar - 2,89 Mb.
 
  THERMOCONT T
 
ATEX - THERMOCONT TSP - 4,04 Mb.
 
ГОСТ_Р - THERMOCONT T - 3,18 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  THERMOCONT TN
 
ATEX - THERMOCONT TN - 3,47 Mb.
 
ГОСТ_Р - THERMOCONT T - 3,18 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  THERMOCONT TT
 
ATEX - THERMOCONT TT - 2,81 Mb.
 
ГОСТ_Р - THERMOCONT T - 3,18 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  UNICONT PDF/PLK
 
ATEX - UNICONT PDF - 5,97 Mb.
ATEX - UNICONT PDF - 3,74 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  UNICONT PJK
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  UNICONT PKK
 
ATEX - UNICONT PKK-312 - 2,35 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  UNICONT PMM-300
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  UNICONT PMG-400
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  AnaCONT LE
 
ATEX - AnaCONT LE - 4,93 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  AnaCONT LEK
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  NIVOFLIP
 
ATEX - NIVOFLIP MAK-100 - 4,37 Mb.
 
PED - NIVOFLIP ML-100 - 2,45 Mb.
PED - NIVOFLIP ML-100 - 2,18 Mb.
PED - NIVOFLIP ML-300 - 3,13 Mb.
PED - NIVOFLIP ML-400 - 2,59 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - PED - 0,11 Mb.
 
  AnaCONT LED
 
ATEX - AnaCONT LE - 4,93 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  THERMOPOINT TM
 
ATEX - THERMOPOINT - 3,61 Mb.
ATEX - THERMOPOINT - 5,59 Mb.
ATEX - THERMOPOINT - 4,49 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  UNICONT PSW
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  UNICONT PMM-500
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
 
  UNICONT PGK
 
ATEX - UNICONT PGK-301 - 3,94 Mb.
 
IEC - UNICONT PGK-301 - 2,12 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,10 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  NIVOSWITCH for solids
 
ATEX - NIVOSWITCH RC-300 - 2,97 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,09 Mb.
 
  PiloTREK - kompakt
 
ATEX - PiloTREK W-100 - 3,38 Mb.
 
IEC - PiloTREK W-100 - 2,19 Mb.
 
FCC - PiloTREK W-100 - 0,05 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,09 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,11 Mb.
 
INMETRO - PiloTREK W-100 - 0,38 Mb.
 
  THERMOCONT TX
 
ATEX - THERMOCONT TX - 3,77 Mb.
 
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  NIVOCAP CK
 
ATEX - NIVOCAP CK - 2,44 Mb.
 
IEC - NIVOCAP CK - 1,59 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,09 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,10 Mb.
 
  PiloTREK - integrált
 
ATEX - PiloTREK W-100 - 3,38 Mb.
 
IEC - PiloTREK W-100 - 2,19 Mb.
 
FCC - PiloTREK W-100 - 0,05 Mb.
 
DoC - Declaration of conformity - IECEx - 0,09 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - 0,24 Mb.
DoC - EC declaration of conformity - ATEX - 0,11 Mb.
 
INMETRO - PiloTREK W-100 - 0,38 Mb.

Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật CAO VIỆT CƯỜNG
Địa chỉ :  89 Nguyễn Quý Anh,  P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại :  (84-8) 3813 4681 / 82             -     Fax     : (84-8)3813 4680
Website :  www.caovietcuong.com    -    Email  : sales@caovietcuong.com
Hotline :  0908 507 021 / 0909 951 237 -